Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Siuntion strategia

Siuntion kunnan strategiaa valmisteltiin vuosien 2002 ja 2005 välisenä aikana. Strategian laadinta käynnistettiin syksyllä 2009 ja hyväksyttiin 2010 talousarvion osana. Strategian tavoitteet tähtäävät näkemykseen (=visio), minkälainen Siuntion tulee olla vuonna 2030. Vuosittain talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat kehitystä strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kunnan päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot, joita täsmennettiin strategian päivityksen yhteydessä tarkastelemalla niitä eri näkökulmista. Päivitetty strategia hyväksyttiin talousarviokäsittelyn yhteydessä kunnanvaltuuston kokouksessa 11.11.2013 § 98.

Siuntion visio 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen elävästi kaksikielinen kunta metropolialueen äärellä. Se tarjoaa asukkailleen, henkilöstölleen ja yrityksille kestävän ja laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön.

Strategiset tavoitteet

1. Talous ja päätöksenteko

Kunnan toiminta on taloudellisesti, toiminnallisesti ja vaikuttavuudeltaan kestävällä pohjalla ja noudattaa talouden tasapainotusohjelmaa. Kunnan toiminta- ja päätöksentekoedellytykset turvataan suunnitelmallisella ja järkevällä talouden pidolla.

2. Palvelut

Peruspalvelut järjestetään ja tuotetaan palvelu- sekä infrastruktuuritarpeet ennakoiden. Palvelutuotannon vaikuttavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta seurataan ja kehitetään suunnitelmallisesti. Kunta osallistuu aktiivisesti seudulliseen yhteistyöhön ja tekee yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa.

3. Yhdyskuntarakenne

Kunta suunnittelee yhdyskuntarakennettaan kokonaisvaltaisesti ja pitkäjänteisesti ottaen huomioon ympäristön hyvinvoinnin. Hallitusti kasvava asutus ohjataan olemassa olevan palveluverkoston läheisyyteen.

4. Henkilöstö

Kunta vastuullisena työnantajana edistää henkilöstönsä työhyvinvointia sekä henkilökunnan osaamisen kokonaisvaltaista huomioimista ja kehittämistä. Samalla kunta huolehtii houkuttelevuudestaan työnantaja.


Arvot: 1. Tasavertaisuus 2. Turvallisuus 3. Vastuullisuus 4.  Uudistuminen 5. Kumppanuus


Siuntion kunnan arvot

1. Tasavertaisuus

– Kaiken kunnallisen päätöksenteon ja toiminnan lähtökohta

Käytännössä se näkyy muun muassa seuraavilla tavoilla:

Kuntalaiset

- Huolehdimme siitä, että kuntalaisten saatavilla on yhdenvertaiset palvelut ja heillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet saavuttaa ne.

- Ennakoimme palvelutarpeita ja kehitämme toimintaamme siten, että kuntalaisten tasavertaisuus ei vaarannu.

- Huolehdimme myös päätöksenteossa siitä, että kuntalaisten tasavertaisuus toteutuu.

- Päätöksentekokulttuurimme ja toimintamme on avointa, eikä siten aseta kuntalaisia eriarvoiseen asemaan.

Elinkeinoelämä

- Tarjoamme yrityksille ja yhdistyksille tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja kehittää toimintaansa.

Henkilöstö

- Kohtelemme henkilöstöämme ja toisiamme tasavertaisesti ja kunnioittavasti.

- Huolehdimme tasavertaisuuden edellyttämästä viestinnästä, vuorovaikutteisuudesta sekä henkilöstön sitouttamisesta toiminnan kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin.

Ympäristö

- Integroimme ympäristövaikutusten arvioinnin osaksi päätöksentekoa.

- Kehitämme ympäristöämme siten, että se tarjoaa tasavertaiset toimintamahdollisuudet kuntalaisille ja elinkeinoelämälle.


2. Turvallisuus

– Huomioimme päätöksissämme ja toiminnassamme aina turvallisuuden

Kuntalaiset

- Huolehdimme mahdollisuuksiemme mukaan kuntalaisten fyysisestä, sosiaalisesta ja taloudellisesta turvallisuudesta.

- Emme aiheuta päätöksillämme ja toiminnallamme tarpeetonta epävarmuutta ja turvattomuutta kuntalaisille.

- Ennakoimme päätöksenteossamme kuntalaisiin kohdistuvia vaikutuksia.

Elinkeinoelämä

- Emme aiheuta päätöksillämme ja toiminnallamme tarpeetonta epävarmuutta elinkeinoelämälle.

- Ennakoimme päätöksenteossamme elinkeinoelämään kohdistuvia vaikutuksia.

Henkilöstö

- Pyrimme viestinnällä ja vuorovaikutuksella turvaamaan henkilöstön luottamuksen kuntaan työnantajana.

Ympäristö

- Ennakoimme ja arvioimme päätöksenteossamme ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

- Huolehdimme kaikessa toiminnassamme siitä, että emme aiheuta välittömiä emmekä välillisiä ympäristöriskejä.

- Rakennamme ympäristöämme kuntalaisten turvallisuus huomioiden.


3. Vastuullisuus

– Tiedämme vastuumme ja velvollisuutemme sekä päätöksenteossa että toiminnassamme

Kuntalaiset

- Järjestämme ja tuotamme palvelumme kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

- Järjestämme ja tuotamme palvelumme huomioiden eri asukasryhmien tarpeet.

- Olemme päätöksenteossamme johdonmukaisia sekä avoimia.

- Perustamme päätöksentekomme asiantuntijuuteen sekä oikeaan ja realistiseen tietoon. Tämä koskee myös elinkeinoelämää, henkilöstöä ja ympäristöä.

- Korjaamme rohkeasti mahdolliset virheemme.

- Huolehdimme talouden vakaudesta siten, että kykymme tuottaa tavoitteidemme mukaisia palveluja ei vaarannu.

- Tuemme kuntalaisia toimimaan vastuullisina palveluiden käyttäjinä.

Elinkeinoelämä

- Kehitämme elinkeinoympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

- Kannamme vastuumme merkittävänä elinkeinoelämän toimintaedellytysten rakentajana ja ylläpitäjänä.

- Kehitämme elinkeinoympäristöä johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti.

- Tuemme yrityksiä ja yhteisöjä kantamaan vastuun omasta toiminnastaan, kuntalaiset ja ympäristö huomioiden.

Henkilöstö

- Huolehdimme ja kannamme vastuuta henkilöstön työhyvinvoinnista, toimintaedellytyksistä ja tarvittavasta osaamisesta.

- Huolehdimme henkilöstön resurssoinnista siten, että yksittäisille työntekijöille ei muodostu kohtuutonta työkuormaa.

- Asetamme realistisia tavoitteita ja aikatauluja.

- Tuemme henkilöstöämme toimimaan vastuullisesti kuntalaisia ja työnantajaansa kohtaan.

Ympäristö

- Arvioimme ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia aktiivisesti päätöksenteossa, infrastruktuurin rakentamisessa, palvelujen  tuottamisessa ja kaikessa muussa toiminnassamme.

- Huolehdimme ympäristömme monimuotoisuuden säilyttämisestä, huomioiden historiamme, kulttuuriympäristömme ja ympäristön luonnonmukaisuus.


4. Uudistaminen

– Ilman uudistumista emme pysty vastaamaan tuleviin palvelutarpeisiin, rakenteellisiin muutoksiin ja taloudellisiin haasteisiin. Uudistuminen vaatii meiltä innovatiivisuutta ja sitoutumista

Kuntalaiset

- Kehitämme palvelujamme ja toimintaamme aktiivisesti vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita.

- Kannustamme ja annamme kuntalaisille mahdollisuuden osallistua kehittämään entistä asiakaslähtöisempiä, laadukkaampia, vaikuttavampia ja myös kustannustehokkaampia palveluja

Elinkeinoelämä

- Kehitämme aktiivisesti elinkeinoympäristöä turvataksemme työpaikat, verotulot ja riittävän monipuolisen palvelumarkkinan syntymisen.

- Tuemme uusien ja innovatiivisten elinkeinoelämän verkostojen syntymistä.

- Näemme yrittäjyyden voimavarana, jonka avulla voimme parantaa Siuntion elinvoimaisuutta.

Henkilöstö

- Olemme avoimia sekä kannustamme ja annamme henkilöstöllemme edellytykset jatkuvaan palvelujen ja toiminnan kehittämiseen.

- Osoitamme luovuuden ja uudistumisen merkityksen anta- malla hyvästä työstä palautetta.

- Annamme henkilöstöllemme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työhönsä.

- Arvostamme samalla myös jo olemassa olevia vahvuuksiamme ja osaamistamme.

Ympäristö

- Etsimme aktiivisesti uusia keinoja turvata ympäristömme hyvinvointi, samalla hyödyntäen sen tarjoamia mahdollisuuksia.


5. Kumppanuus

– Rakennamme ja kehitämme Siuntiota yhdessä. Se vaatii meiltä avointa yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki osapuolet.

Kuntalaiset

- Huolehdimme kuntalaisten mahdollisuuksista vaikuttaa ja osallistua Siuntion kehittämiseen. Huolehdimme lähidemokratiasta.

- Pyrimme menemään lähemmäs kuntalaisia, kuulemaan ja olemaan enemmän läsnä.

- Kannustamme ja edistämme kuntalaisten yhteisöllisyyttä ja toisistaan huolehtimista, eri ikäryhmissä.

- Autamme uusia kuntalaisia kotiutumaan Siuntioon mahdollisimman nopeasti.

Elinkeinoelämä

- Luomme elinkeinoelämälle hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön kunnan ja toisten toimijoiden kanssa.

- Osallistamme ja kuuntelemme yrityksiä ja yhteisöjä elinkeinoympäristön ja palvelujen kehittämisessä.

- Etsimme yritysten ja yhteisöjen kanssa yhdessä uusia, monipuolisempia palvelujen tuotantotapoja.

Henkilöstö

- Pyrimme luomaan sellaisen toimintakulttuurin ja rakenteet, jotka kannustavat poikkihallinnolliseen, moniammatilliseen  yhteistyöhön palvelujen kehittämisessa ja palvelutuotannossa.

- Valmistelemme päätökset johtamisjärjestelmämme mukaisesti yhdessä ja avoimesti, tarvittavaa asiantuntemusta käyttäen.

Ympäristö

- Huolehdimme ympäristöstämme yhdessä, toisiamme kuunnellen, toisemme huomioon ottaen. Konkreettisilla pienillä ja isoilla teoilla.