Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Jätevedet

Kotitalouksista ympäristöön joutuvat jätevedet voivat heikentää vesistöjen ja pohjavesien laatua. Ympäristönsuojelulain mukaan viemäriverkoston ulkopuolella sijaitsevan asutuksen jätevedet on käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vuonna 2004 voimaan tulleessa niin kutsutussa hajajätevesiasetuksessa kiinteistöjen jätevesissä olevien haitta-aineiden poistamiselle asetettiin vähimmäisvaatimukset. Vanha jätevesiasetus kumottiin vuonna 2011 ja samalla annettiin uusi asetus tilalle. Uudessa jätevesiasetuksessa haja-asutuksen jätevesien käsittelyvaatimuksia täsmennettiin ja lain siirtymäaikaa pidennettiin kahdella vuodella.

Jätevesiasetus sisältää uusia velvoitteita kiinteistönomistajille; asetus ei velvoita tietyn puhdistuslaitteiston hankkimiseen, vaan asetuksessa määritellään puhdistusvaatimukset kokonaistypelle, -fosforille sekä veden sisältämän eloperäisen aineksen aiheuttamalle biologiselle hapenkulutukselle. Asetus koskee heti kaikkea uutta rakentamista. Vanhoissa kiinteistöissä jätevesien käsittely on järjestettävä 15.3.2016 mennessä asetuksen mukaiseksi.

Hajajätevesineuvonta

Siuntion kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaan hajajätevesiyhteistyöhön, jota tehdään hajajätevesihankkeen muodossa. LINKKI-hankkeen puitteissa kotitalouksille tarjotaan neuvonta- ja kartoituskäyntejä, joilla käydään läpi jäteveden käsittelyn tilanne. Käynneillä annetaan arvio jätevesijärjestelmän uudistustarpeesta.

Lisätietoa jätevesijärjestelmän uusimisesta löytyy Länsi-Uudenmaan hajajätevesihankkeen internetsivuilta sekä ympäristöhallinnon internetsivuilta.