Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Ilmasto ja ilmanlaatu

Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat haitallisesti sekä ihmisiin että ympäristöön. Epäpuhtaudet aiheuttavat paikallisia, alueellisia sekä maailmanlaajuisia haittoja. Paikallisia vaikutuksia ovat lähipäästöjen aiheuttamien ilmansaasteiden haitat ihmisen terveydelle. Alueellisia haittoja puolestaan ovat esimerkiksi maaperän ja vesistöjen happamoituminen. Maailmanlaajuisia vaikutuksia ovat yläilmakehän otsonikato ja kasvihuoneilmiön voimistuminen.

Ihmiskunnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt voimistavat luonnollista kasvihuoneilmiötä, minkä seurauksena ilmasto muuttuu. Merkittävin päästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen energiantuotannossa ja liikenteessä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Siuntion ilmanlaadusta ja -seurannasta sekä Siuntion tavoitteista ja toimista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Siuntion tavoitteena on olla edelläkävijä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. Lue lisää Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeesta täältä.

Ilmanlaatu

Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleensä kohtalaisen alhaisia. Ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia ovat hiukkaset, otsoni, typpidioksidi, rikkidioksidi sekä eräät haihtuvat hiilivedyt.

Siuntion ilmanlaatua kartoitetaan alueellisen seurantaohjelman avulla. Seuranta jakautuu mittaus- ja päästöosaan sekä jäkäläkartoitukseen. Jäkäläkartoituksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica ja muun seurannan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY). 

Siuntion ilmanlaatu on keskimäärin hyvä. Kunnan alueella ei sijaitse ilmanlaatuun merkittävästi vaikuttavia teollisuus- tai energiantuotantolaitoksia. Merkittävin typenoksidien ja hiilimonoksidin päästölähde on liikenne. Hiukkasten, rikkidioksidin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä suurimman osan aiheuttaa puun pienpoltto ja öljylämmitys.

Puun pienpoltto

Puun poltossa syntyy terveydelle haitallisia päästöjä: pienhiukkasia, häkää sekä orgaanisia yhdisteitä. Huono poltto tuottaa terveydelle haitallisia pienhiukkasia enemmän kuin hyvät polttotavat. Asiaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti tiheään rakennetuilla pientaloalueilla.

Lisätietoa löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta raportista Ilmanlaatu Uudellamaalla 2011.