Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Kaavojen käsittely Siuntiossa

1. Käynnistäminen: aloite ja hakemus

Kaava-aloitteen voi tehdä maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta, viranomainen, kunnanhallitus tai -valtuusto. Aloite tehdään kirjallisena vapaamuotoisella hakemuksella. Tekninen lautakunta käsittelee aloitteet.

2. Vireilletulo

Kaavoituksen alkamisesta eli vireilletulosta kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla, verkkosivuilla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa. Jos hanke on ollut kaavoituskatsauksessa, ei vireille tulosta ilmoiteta erikseen kuulutuksella.

3. Valmistelu ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Valmistelussa rajataan alustava kaava-alue, määritellään osalliset ja selvitystarpeet ja selvitetään lähtötiedot. Esivalmistelun perusteella laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kuvataan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, kaavan vaikutusten arviointitavat, osallistuminen ja tiedottaminen.

4. Kaavaluonnos

Tekninen lautakunta käsittelee kaavaluonnoksen ja muut asiakirjat sekä asettaa ne nähtäväksi mielipiteiden esittämistä varten MRA § 30 mukaisesti. Luonnoksen tulee olla nähtävillä 30 päivää tai, jos kaava on vaikutukseltaan vähäinen 14 päivää. Saatujen mielipiteiden perusteella täydennetään asiakirjoja sekä valmistetaan kaavaehdotus.

5. Kaavaehdotus

Jos kaava vaikutukseltaan vähäinen, tekninen lautakunta hyväksyy kaavaehdotukset. Muutoin kunnanhallitus käsittelee teknisen lautakunnan hyväksymän kaavaehdotuksen. Ehdotus tulee olla julkisesti nähtävillä 30 päivää ja vaikutukseltaan vähäisissä kaavaehdotuksissa 14 päivää MRA § 27 mukaisesti. Kaavaehdotuksesta voi tehdä muistutuksia ja siitä pyydetään lausuntoja.

6. Hyväksyminen

Kunnanhallitus tekee ehdotuksen kaavan hyväksymisestä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuusto voi hyväksyä kaavan tai lähettää sen uudelleen valmisteltavaksi.

7. Valitusajan alkaminen

Kaavaan tyytymätön voi valittaa kaavasta valitusajan puitteissa. Merkitykseltään vähäiset kaavat julkaistaan teknisen toimiston ilmoitustaululla (Siuntiontie 504, 02580 Siuntio). Valtuuston hyväksymät isommat kaavoitushankkeet ja – muutokset julkaistaan kunnantalon ilmoitustaululla (Puistopolku 1, 02580 Siuntio). Kaavapäätöksistä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

8. Voimaantulo

Kaava saa lainvoiman, kun valitusaika on päättynyt eikä päätöksestä ole valitettu ja hyväksymistä koskeva päätös on kuulutettu.