Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - Avain onneen!
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa

Lomakkeet

Varhaiskasvatus (päivähoito)
Koulut ja opetus
Kirjasto
Liikunta ja ulkoilu
Avustukset
Nuorten kesätyötuki
Perusturva ja terveys
Asuminen ja rakentaminen
Kaavoitus ja ympäristö
Tiet ja liikenne

 

Varhaiskasvatus (päivähoito)

Päivähoito

Tällä lomakkeella haetaan päivähoitopaikkaa, on tärkeää täyttää lomake huolellisesti. Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tulee liittää hakemukseen sekä nykyiset osoitetietonsa että tulevat Siuntion osoitetiedot.
Hakemus varhaiskasvatukseen   doc

Tällä lomakkeella vahvistetaan päivähoitopaikan vastaanottaminen tai vaihtoehtoisesti se, että paikkaa ei oteta vastaan. Tämä lomake lähetetään jokaiselle asiakkaalle päivähoitopäätöksen liitteenä.
Vahvistus päivähoitopaikan vastaanottamisesta   doc

Tällä lomakkeella irtisanotaan päivähoitopaikka tai perutaan jonossa oleva päivähoitohakemus
Hakemuksen peruutus ja hoitopaikan irtisanominen   doc

Tämä lomake palautetaan täytettynä päiväkotiin / perhepäivähoitoon samalla kun tehdään varhaiskasvatuksen palvelusopimus.
Ensitiedot lapsesta - Täytetään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alkaessa   doc

Tämä palvelusopimus laaditaan aina lapsen aloittaessa päivähoidossa ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa. Sopimuksessa käydään läpi hoitosuhteeseen vaikuttavia asioita.
Palvelusopimus varhaiskasvatukseen
Palvelusopimus esiopetukseen

Tämä lomake täytetään kun lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeseen tai oikeuteen tulee muutos.
Muutosilmoitus   doc

Varhaiskasvatuslaki takaa 1.8.2016 alkaen kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa kunnallisessa tai yksityisessä päiväkodissa. Kun toinen vanhemmista on kotona tai työ-/perhetilanne muuttuu, voi 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvista syistä. Tällä lomakkeella haetaan laajempaa varhaiskasvatusoikeutta.
Huoltajien hakemus harkinnanvaraisesta oikeudesta varhaiskasvatukseen  doc

Jokaisen päivähoidon asiakkaan tulee toimittaa tuloselvitys päivähoitopaikan vastaanottamisen yhteydessä tai silloin kun perheen tulot muuttuvat.
Tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä varten   exel

Tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä varten   doc

Yrittäjän tulee täydentää yllä mainittua tuloselvitystä oheisella lomakkeella.
Yrittäjän tuloselvitys päivähoitomaksun määritystä varten   doc

Tällä lomakkeella sovitaan lapsen tilapäisestä hoidosta.
Sopimus tilapäisestä hoidosta

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kasvis- ja/tai erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta Ohje
Ruokavaliolomake   doc

Yksityinen päivähoito

Tällä lomakkeella haetaan kunnan maksamaa palveluseteliä. Tuki maksetaan suoraan palvelutuottajalle.
Kunnallisen palvelusetelin hakemus  doc

Hakemus yli 20 tunnin varhaiskasvatuksen harkinnanvaraisesta tarpeesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa tässä  doc

Tämä päiväkirja on tarkoitettu yksityisella palveluntuottajalle. Yksityisen hoidon tuki maksetaan tätä lomaketta vastaan.
Päiväkirja, yksityinen hoito.

Yksityinen palveluntuottaja täyttää tämän lomakkeen kun hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusoikeus / tarve muuttuu. Lomake palautetaan kunnan sisvistystystoimistoon.
Muutoshakemus lapsen varhaiskasvatuksen tarpeeseen / oikeuteen / yksityinen palveluntuottaja doc

Esiopetus

Siuntion kunnassa ilmoittaudutaan esiopetukseen wilman kautta. Perheille lähetetään väestötietojen perusteella kotiin kirjeet, joissa on wilma-tunnukset sekä ohjeet ilmoittautumisesta. Kuntaan muuttavia pyydämme olemaan yhteydessä sivistystoimistoon, jotta saatte wilma-tunnukset ilmoittautumista varten.

Wilmassa voidaan hakea esiopetusta täydentävää päivähoitoa.

Kuljetusta esiopetukseen haetaan wilman kautta.

Tällä lomakkeella ilmoitetaan erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta Ohje
Ruokavaliolomake  doc

Koulut ja opetus

Siuntion kunnassa ilmoittaudutaan kouluun wilman kautta. Perheille lähetetään väestötietojen perusteella kotiin kirjeet, joissa on wilma-tunnukset sekä ohjeet ilmoittautumisesta. Kuntaan muuttavia pyydämme olemaan yhteydessä sivistystoimistoon, jotta saatte wilma-tunnukset ilmoittautumista varten.

Tällä lomakkeella haetaan oppilaalle oikeutta aloittaa koulu vuotta säädettyä aikaisemmin, vuotta säädettyä myöhemmin tai pidennettyä oppivelvollisuutta.
Perusopetuksen aloittaminen poikkeavasti   doc

Tällä lomakkeella haetaan vieraskuntalaiselle oppilaalle koulunkäyntioikeutta Siuntion kunnan kouluun.
Vieraspaikkakuntalaisen koulunkäyntioikeus  doc

Tällä lomakkeella ilmoittaudutaan muuhun kuin oppilaan lähikouluun.
Koulukäyntioikeushakemus kunnan toiseen kouluun   doc

Peruskoulun katsomusaineen opetus lomake   doc

Koulukuljetusta haetaan Wilman kautta.

Tällä lomakkeella ilmoitetaan erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta. Ohje
Ruokavaliolomake   doc


Aamu- ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoimintaan haetaan wilman kautta.

Tällä lomakkeella annetaan taustatietoja iltapäivätoimintaan osallistuvasta lapsesta
Taustatietolomake   doc

Kirjasto

Kirjaston sivuilla voit esittää sähköisesti hankintatoiveen ja tehdä sähköisen kaukolainapyynnön. Lomakkeet löytyvät kirjaston sivuilta:

Hankintatoive
Kaukolainapyyntö

Liikunta ja ulkoilu

Liikuntapaikat

Voit varata/anoa/hakea tilojen- ja liikuntapaikkojen käyttövuoroa oheisella hakulomakeella.

Käyttövuorohakemus  doc

Kättööuorohakemus, Fanjunkars. Tällä lomakkeella haetaan käyttövuoroa ainoastaan Fanjunkarsista.

Käyttövuorohakemus, Veturi. Tällä lomakkeella haetaan käyttövuoroa ainoastaan Veturista. 

Veturin tilan käytön periaatteet ja tilan käyttömaksut 1.1.2017 alkaen

Etsivä nuorisotyö

Viranomaisten ohjauskaavake etsivään nuorisotyöhön tästä

Avustukset

Avustushakemus 2018  doc

Hakemus yleisavustuksen ennakosta 2018   doc

 

Nuorten kesätyötuki

Nuorten kesätyötukihakemus 2018

Nuorten kesätyötukiohje

 

Perusturva ja terveys

Terveyspalvelut

Kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta

Vanhuspalvelut

Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi (pdf)
 
  Omaishoidon tukihakemus   
  
   Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus (word)

   Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluohjeet 
   
   Sosiaalihuoltolain mukainen asunnonmuutostöiden hakemus 
 
 
 

Sosiaalipalvelut

Lastensuojeluilmoitus

   Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus (word)
 
   Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluohjeet
 
   Vammaispalveluhakemus (word)
 
   Vammaispalveluhakemus
 
  Henkilökohtaisen avustajan poissaolo-/ irtisanotumisilmoitus (word)
 
  Henkilökohtaisen avustajan työtuntien ilmoituslomake (word)
 
  Varallisuusselvitys (word)
 
  Muistutushakemus
 
  Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen arvioimiseksi ShL 35 § / Aikuiset
 
  Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen arvioimiseksi ShL 35 § / Aikuiset (word)
 
  Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi ShL 35 § / Lapset
 
  Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi ShL 35 § / Lapset (word)
 
  Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva hakemus (word)

  Lapsiperheiden kotipalvelua koskeva hakemus
 
  Toimeentulotukihakemus

Potilas- ja sosiaaliasiamiehen palvelut

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus

Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvä muistutus (word)

Asuminen ja rakentaminen

Vuokra-asunnot

Aravavuokra-asunnon asuntohakemus

Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus

Rakennuslupa tarvitaan mm. rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen sekä merkittäviin korjaus- ja muutostöihin. Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Vähäiset toimenpiteet voidaan puolestaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella.

Rakennuslupa, toimenpidelupa tai ilmoitus

Purkamislupa -tai ilmoitus

Purkamislupa tarvitaan rakennuksen tai sen osan purkamiseen asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on my?s tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. Jos rakennuksen purkamiseen ei tarvita lupaa, on tehtävä purkamisilmoitus.

Purkamislupa- ja ilmoituslomake

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä

Työnjohtaja

Rakennustyö edellyttää työnjohtajaa, kun kyseessä on lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää vaativa hanke. Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia.

Vastaava työnjohtaja

Naapurin suostumus

Rakennushankkeeseen vaaditaan selvitys naapurin kuulemisesta.

Ilmoitus naapurin suostumuksesta

Tarkastuslista

Vastaavan työnjohtajan tarkastuslista

Jatkoaikahakemus

Lomakkeella haetaan jatkoaikaa rakennuslupaan.

Jatkoaikahakemus

Rakennushankeilmoitus

Rakennusluvan hakija täyttää lomakkeen (MRL 147 §) ja palauttaa sen muiden rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

RH 1- rakennushankeilmoitus (Suomi.fi)

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Lomakkeella haetaan lupa rakentaa uusi jätevesijärjestelmä, tai korjata vanha.

Jätevesijärjestelmän rakennustapaselostus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus tai poikkeamishakemus

Lomakkeella haetaan suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamista.

Suunnittelutarvaratkaisu tai poikkeaminen

      Hakemus kiinteistön liittämisestä vesilaitokseen

Lomakkeella liitetään kiinteistö vesilaitokseen.

Hakemus kiinteistön liittämiseksi vesilaitokseen.

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa

Omatoimisessa maarakentamisessa omalla kiinteistöllä voidaan hyödyntää puhdasta jätemateriaalia (betonimurske, tiilimurske, tuhka) ilmoitusmenettelyllä, kun käytettävän jätteen määrä on enintään 500 tonnia. Ilmoitus karttaliitteineen tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen toimenpidettä.

 

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa

 

Kaavoitus ja ympäristö

Asemakaavan ja yleiskaavan muutoshakulomake

Tiet ja liikenne

Muista hakea yksityisteiden kunnossapitoavustusta vuodelle 2018 infokirje.

        Tiekuntien vuosiavustushakemus

Hakemuksen liitteeksi tarvittava kustannusarviolomake

Ajoneuvon siirtopyyntö yksityiseltä alueelta

 

 Maa-aineslupa hakemus

Maisematyölupahakemus