Yhteystiedot  |  Extranet  |  Suomeksi  |  På svenska  | 
Siuntio Sjundeå
Siuntio - avainkunta kautta aikojen
SIUNTIO SJUNDEÅ
Pienennä kirjasinten kokoaSuurenna kirjasinten kokoa
21.2.2017 - 1.4.2017

Siuntion kunnan kiinteistöjen sisäilman laatu 21.2.2017

21.2.2017 Kunta on kilpailuttanut rakennuttajapalvelut (kiinteistöjen vaurio- ja ylläpitokorjaukset, niihin liittyvien sisäilma yms. tutkimusten ja selvitysten teettäminen, kilpailutus ja valvontatyöt). Yhteistyö jatkuu Rakennuttajapalvelu Paavo Kuisma T:mi kanssa. Päätös valinnasta tehty 9.2.2017

28.10.2016 Kunta on tehnyt sopimuksen Rakennuttajapalvelu Paavo Kuisma t:mi kanssa. Paavo Kuisma keskittyy kunnan kiinteistöjen vaurio- ja ylläpitokorjausten teettämiseen, lähtien tutkimusten teettämisistä riittävissä mittakaavoissa aina kilpailutuksista korjaustöiden valvontaan. Hänellä on laajaa kokemusta ja tietoa sisäilmaongelmien syntysyistä sekä ongelmien selvittelyistä ja niiden poistamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja menetelmistä.

19.10.2016 Käydään edelleen neuvotteluja projektinvetäjän löytämiseksi sisäilmaongelmien poistamiseen tarvittavien rakennusteknisten projektien vetäjän löytämiseksi.

30.9.2016: Kunnanhallituksen nimeämä kiinteistötoimikunta on kokoontunut ensimmäisen kerran 28.9.2016, jossa tekninen johtajan esitteli tilanteen kiinteistökohtaisesti. Koska ongelmia on useassa kiinteistössä, toimikunta totesi, että kunnalla tulisi olla sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ja näiden projektien läpiviemiseen keskittyvä ja erikoistunut henkilö. Teknistä johtajaa pyydettiin selvittämään, löytyisikö ostopalveluna tällainen henkilö.

15.9.2016: Tekninen lautakunta on 14.9.2016 pidetyssä kokouksessa tehnyt ehdotuksen kunnanhallitukselle kiinteistötoimikunnan nimeämisestä. Toimikunnan tehtävänä on yhdessä teknisen johtajan kanssa valmistella ja toteuttaa sisäilmaongelmista kärsiviin rakennuksiin liittyviä asioita, kuten tiedottamista, korjaussuunnitelman laatimista ja korjauksen talousarvion laatimista.

Koska sisäilmaongelmia esiintyy useassa kunnan omistamassa kiinteistössä, kunnan johtoryhmä on 12.9.2016 pitämässään kokouksessaan päättänyt järjestää asiaa koskevan asukasillan, kun kiinteistöjen kosteus-ja sisäilmateknisetkorjaustarveselvitykset ovat valmistuneet ja niiden pohjalta voidaan laatia korjaussuunnitelmat. Tilaisuuden ajankohta ilmoitetaan tuonnempana.

Siuntion kunnan kiinteistöjen sisäilmanlaadussa on ilmennyt ongelmia seuraavasti:

Aleksis Kiven koulu: Koulukiinteistössä on suoritettu kesän aikana ilmastointilaitteiden puhdistus ja sisäilman laatua koskeva koira-avusteinen selvitys. Kuluvan viikon maanantaina kuntaan saapuneiden tulosten mukaan koulukiinteistössä on sisäilmaongelma. Sen laajuus ja laatu selvitetään jatkotutkimuksilla. Niiden valmistelu on aloitettu. Luokkahuoneisiin sijoitetaan sisäilman puhdistimia. Opetus pystytään järjestämään asianmukaisesti koulukiinteistössä toistaiseksi. Tavoite on, että Aleksis Kiven koulun kiinteistöä koskevat esitykset käsitellään vuoden 2017 talousarvion yhteydessä.

21.2.2017 Maaperätutkimukset valmistuneet. Tutkimusten perusteella perustamistapa tulisi olla paalutus, mikäli painumalta halutaan välttyä. Vielä selvitellään, onko mahdollista hyväksyä pieni painuma, ja välttyä paalutuksilta. Odotamme FCG:n korjaustapasuunnitelmia, jolloin saamme arvion korjauskustannuksista ja väistötilojen kokonaistarpeesta. Koulutyö kiinteistössä jatkuu normaalisti. Puhdistimet käytössä ja vanhempi osa koulukiinteistöstä on ylipaineistettu.

30.1.2017 Maaperätutkimukset Siuntion Sydämen alueella on käynnistetty ja tuloksien perusteella pystystään selvittämään väistötilojen perustustapa (mahdollisesti paalutus). Tämä vaikuttaa myös väistötilojen ”muotoon ja sijoitukseen” eli rakennetaanko yhteen, vaiko kahteen kerrokseen.

Samanaikaisesti tehdään aktiivisesti työtä väistötilojen kilpailuttamisen käynnistämiseksi. Ruokailutilat tullaan mahdollisesti asentamaan myöhemmin, mutta myös ne kilpailutetaan nyt samalla kertaa. Kilpailutuksessa tullaan ottamaan huomioon myös mahdollisuus väistötilojen laajentamiselle, mikäli sellaiselle tulisi tarvetta. Kilpailutus on tarkoitus saada valmiiksi helmikuun aikana, jolloin tulokset ja päätöksenteko voidaan viedä valtuuston päätettäväksi maaliskuussa.

4.1.2017 Sivistystoimi on toimittanut laskelmat opetus- ja koulutoiminnan tarvitsemista väistötilatarpeista AKK:n osalta. Tilatoimittajien kanssa käydään keskusteluja heidän tarjoamistaan tilavaihtoehdoista. Samanaikaisesti selvitellään väistötilojen sijoituspaikkaa. Ihanteellisinta olisi saada väistötilat Siuntion sydämmen alueelle, mutta toinen varteenotettava paikka voisi olla esim. Sjudeå Svenska Skolanin läheisyydessä. AKK:n kaikki tilat on nyt varustettu ilmanpuhdistimilla.

7.12.2016 Koulun henkilökuntaa on informoitu FCG:n raportin tuloksista, jossa kerrotaan julkisivurakenteiden olevan mikrobivauriotuneita. Pahin tilanne on koulun vanhassa osassa, mutta selkeitä ongelmia on myös uudessa osassa. Uuden osan vaurioiden laajuus vaatii lisätutkimuksia. Näistä mahdollisesti sisäilmaan pääsevät itiöt ja aineenvaihduntatuotteet voivat olla koettujen sisäilmaongelmien aiheuttajia. Koulun kaikki tilat tullaan varustamaan ilmanpuhdistimilla ja tutkitaan mahdollisuutta säätää koulun ilmanvaihtolaitteisto siten että se tukisi puhdistimien toimintaa mahdollisimman hyvin, mutta kuitenkin takaisi riittävän ilmanvaihdon. On myös käynnistetty selvitystyöt koulutoiminnan siirtämisestä väliaikaisiin tiloihin yhdessä sivistystoimen kanssa.

28.10.2016 Pyydetty tarjoukset FCG:ltä korjaustapa- ja korjauskustannusten osalta, jotta ne saataisiin nopeasti käyttöön tehtyjen tutkimustulosten valmistumisen jälkeen.

19.10.2016 FCG on tehnyt tutkimukset ja tarvittavilta osin näytteitä on lähetetty laboratorioon analysoitaviksi. Avauskohdat on peitetty ja ne korjataan tarvittavilta osin vasta kun raportti lausuntoineen on saatu. Raportin odotetaan valmistuvan marraskuun puoliväliin mennessä.

5.10.2016: FCG;n edustaja on tänään paikan päällä merkitsemässä kohtia, joista rakenteita tullaan avaamaan. Tämä johdosta AKK:lla tulee muutamien lähipäivien aikana liikkumaan rakennusmiehiä. Rakenteiden avauksista voi aiheutua haittaa koulutyölle, mikäli avauksia tullaan tekemään luokkahuoneissa. Melua ja pölyä aiheuttavat toimenpiteet pyritään suorittamaan koulutyöpäivän ulkopuolella mahdollisuuksien mukaan ja suojatusti Luokkahuoneissa koulupäivän aikana tehtävien avausten aikana opetustoiminta järjestetään toisessa tilassa. Tässä vaiheessa rakenteita pelkästään avataan ja avauskohdat peitetään muovilla tiiviisti reunat teipaten. Tutkimustyö ja mahdollisesti tehtävät näytteenotot tullaan suorittamaan ensi viikolla. Rakenteen avaus ei sinänsä ole merkki vaurioituneesta kohdasta rakennuksessa, vaan tässä tarkistetaan riskirakenteita. Avatut kohdat jätetään tutkimusten ja mahdollisten näytteiden oton jälkeen tiiviisti peitettyinä odottamaan tutkimustulosten valmistumista. Näiden korjaus suunnitellaan ja suoritetaan vasta tutkimustulosten valmistumisen jälkeen.

30.9.2016: Pidettiin sovittu ”tilannepalaveri” (tekninen johtaja, sivistystoimen johtaja ja AKK:n rehtori). Sovittiin että tekninen johtaja tulee kertomaan AKK:n tilanteesta koulun opettajille 5.10 sekä käy läpi puhdistimien kapasiteetin riittävyyden puhdistimien toimittajan kanssa. Puhdistimien toimittajan (Genano) kanssa sovittiin välittömästi, että puhdistustehoa lisätään asentamalla käytäväolosuhteisiin soveltuvat puhdistimet, sillä syksyn myötä ulkoilmassa olevat epäpuhtaudet kulkeutuvat myös sisätiloihin ja tällä toimenpiteellä pyritään ehkäisemään syksyn myötä syntyvää lisärasitusta.

15.9.2016: FCG on laatinut tarjouksen AKK:n kosteus- ja sisäilmateknisten tutkimusten suorittamisesta. Tutkimuksessa selvitellään rakenteet ja niiden kautta erityisestiriskirakenteet. Riskirakenteiden tutkiminen, tiiveystutkimukset, kosteuskartoitukset, mikrobitutkimukset, VOC-sekä mineraalikuitunäytteidentarvittava otto ja tulosten analysointi.

2.9.2016: Kuntotutkimuksen (kosteus- ja sisäilmatekninen) ja korjaustarveselvittelyjen valmistelu etenee suunnitellusti. Eri rakennusvaiheista, sekä tehdyistä muutoksista ja korjauksista on kerätty tietoja sekä piirustuksia joiden perusteella kuntotutkimus voidaan suunnitella ja kohdistaa riskirakenteisiin. Kun suunnitelmat ovat valmistuneet rakenteita tullaan avaamaan tarvittavilta osin jotta voidaan laatia korjaustapaehdotukset. Tekninen toimi seuraa tilannetta koululla aktiivisesti ja on sovittu säännöllisistä tapaamisista koulun henkilökunnan kanssa. Tämän päiväisen tapaamisen yhteydessä päätettiin hankkia lisää ilmanpuhdistimia (6 kpl).   

Päivärinteen koulu: Kouluntoiminta on siirretty sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti koulunkiinteistöissä havaittujen sisäilmaongelmien vuoksi Sjundeå Svenska skolanin ja Lilla-Lotan kiinteistöihin lukuvuodeksi 2016 – 2017. Parhaillaan koulun omien kiinteistöjen rakenteiden kuntoa selvitetään ja Sweco on laatinut korjaustarveselvityksen. Ongelmien laajuuden ja laadun selvittyä laaditaan korjaussuunnitelma ja laskelma niistä aiheutuvista ongelmista. Tavoite on, että Päivärinteen koulun kiinteistöä koskevat esitykset käsitellään vuoden 2017 talousarvioin yhteydessä.

21.2.2017 Tekninen Lautakunta on päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kivikoulurakennukset kunnostetaan FCG:n korjaustapaehdotuksen mukaisesti.

30.1.2017 On tehty selvityksiä, mikäli päivärinteen koulun korjausten osalta voitaisiin edetä kevyemmällä versiolla, jolloin mm. vesikaton ja ikkunoiden uusiminen jätettäisiin myöhempään vaiheeseen. Lisäksi nyt tehdään vielä selvityksiä mitä mahdollisuuksia olisi jatkaa koulutoimintaa pelkästään ns. ”kivikoulussa”, jolloin ruokailu ja liikuntatiloja ei kunnostettaisi vielä. Tällöin Päivärinteellä toimisi jatkossa esikoulu + luokat 1 – 3. Ruokailu pitäisi tällöin järjestää luokkahuoneissa ja ruoan jakelu sekä kuljetus vaatii hissien rakentamisen, mikä on huomioitava lisäkustannustekijänä. Sisäliikuntamahdollisuudet koulukiinteistössä, jäävät pois tässä versiossa.

19.10.2016 Korjaustapaehdotus ja kustannusarvio on saatu, mutta sen valmistelun yhteydessä on todettu, että lisäavauksia ja tutkimuksia tarvitaan. Näistä käydään keskusteluja ja selvitellään tarkemmin niiden tarpeellisuus.

2.9.2016: Kivirakennuksen ja ruokalarakennuksen korjaustapaehdotukset ja kustannusarvio on tilattu konsulttiyritys FCG:ltä

Sjundeå Svenska skola : Kuluvan kesän aikana on ilmennyt, että koulunkiinteistön sekä eteläisen että pohjoisen siiven luokkahuoneiden lattioiden kosteusarvot ovat sallittuja suuremmat. Kosteutta ilmenee lattioille asennetun muovimaton alla. Kyseisiin tiloihin on sijoitettu mm. ruotsinkielinen esiopetus ja 1-2 luokkien opetus sekä pienluokkaopetus. Tästä syystä opetustiloihin on asennettu ilmanpuhdistimia. Ilmanpuhdistimet poistavat sisäilmasta haitalliset kemialliset yhdisteet jotka on tulleet esille Inspector Sec:n suorittamissa tutkimuksissa. Ilmanpuhdistimet mahdollistavat opetuksen jatkumisen normaalisti luokkatiloissa. Kosteutta ei ole löytynyt ns. laajennusosien käytävien lattioista eikä muista koulun tiloista, joihin on sijoitettu mm. Päivärinteen koulun toiminta. Lattiat korjataan erikseen laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että korjaustoimenpiteet häiritsevät mahdollisimman vähän koulun toimintaa.

21.2.2017 Lattioiden kuivatustyöt etenevät. Kaksi huonetta on valmistunut ja koulutyö jatkuu näissä. Koulun vanhan osan osalta on pyydetty tarjous riskirakenteiden kartoittamisesta FCG:ltä. Tarkoitus on, että samalla tulisi selvitettyä ja korjattua myös riskirakenteet, kun kylmäsiltoja eristetään.

30.1.2017 Työt etenevät eteläpäädyssä huone huoneelta. Kosteudet mitataan kuivatuksen jälkeen ulkopuolisen, riippumattoman toimijan puolesta, jolla varmistetaan kosteuden poistuminen, ennen pintamateriaalien asennusta. Koulun vanhemman osan osalta tehdään selvityksiä havaittujen puutteellisten eristysten korjaamiseksi. Tarkoitus on saada korjaustapaehdotukset ja suunnitelma valmiiksi maaliskuun aikana, jolloin saamme tietää tarvittavien korjaustöiden laajuuden ja kustannustason, sekä voimme tehdä suunnitelmat korjausajankohdasta.

4.1.2017 Koehuoneen lattia on kuivattu, tasoitettu ja nyt myös pinnoitettu samalla laattamateriaalilla, jota käytetty koulun uuden osan käytävissä (oppilaat mukana päättämässä kuviointia ja värejä). Laattapinnoitukseen ja tähän materiaaliin päädyttiin syystä, että tämä laattamateriaali ollut jo vuosikausia laajalti käytössä ja koulun käytäväosilla ei ole ollut samaa ongelmaa kuin luokkahuoneissa. Kaikkiin uusien osien luokkahuoneiden lattioihin on porattu useampia reikiä kosteusprofiilien mittaamiseksi. Mittaustulokset valmistuvat tämän viikon aikana. Työ etenee huone kerrallaan. Yhden luokkahuoneen kuivatus kaikkine töineen vie aikaa noin 4-5 vkoa. Kevään aikana on tarkoitus saada koulun eteläsiipi valmiiksi. Pohjoissiiven vastaavat työt on suunniteltu tehtäväksi tulevan kesän aikana. Koehuone puhdistetaan vielä siivoamalla se ”katosta lattiaan”, jotta pöly yms hiukkaset, joita purku, kuivatus- ja korjaustöiden yhteydessä mahdollisesti on levinnyt ympäri huonetta saadaan poistettua kaikilta pinnoilta ennen koulutyön aloittamista ko. luokkahuoneessa.

7.12.2016 Koehuoneen lattiaa on kuivatettu lämmittämällä ja odotettu haihtuvan lämmön poistavan kosteutta betonista. Prosessi on kestänyt huomattavasti kauemmin kuin alun perin oli odotettu. Nyt tehtyjen mittausten perusteella betonilaatta on riittävän kuiva tässä yhdessä huoneessa, jotta se voidaan tasoittaa ja pinnoittaa. Selvityksiä tehdään, mitä laattamateriaalia tullaan käyttämään pinnoittamisessa, mahdollisesti samaa kuin käytävätiloissa. Lisäksi tehdään porauksia muiden huoneiden lattioihin, jotta voimme selvittää niiden todelliset kosteuspitoisuudet ja suunnitella niiden tarvitsemat toimenpiteet.

28.10.2016 Koulukiinteistön eteläpäädyssä olevan ns. testiluokan lattian rouhintatyöt aloitetaan viikolla 44 (alustavasti ti 1.11.2016). Muovimatto poistetaan ja betonilaatan päällä olevat tasoitteet rouhitaan pois, jonka jälkeen lattiaa kuivataan alustavasti n. 2vko ajan. Rouhinta tulee aiheuttamaan meluhäiriöitä näillä näkymin yhden päivän ajan. Koulun rehtoreita on tiedotettu asiasta. Kuivaus tapahtuu betonia lämmittämällä jolloin betonissa oleva kosteus haihtuu. Tämä ei aiheuta häiriöitä koulutoimintaan. Mittauksia tehdään riittävällä laajudella jotta varmistutaan riittävästä betonin kuivuusasteesta, ennen pinnoitusta. Pinnoitus on alustavasti ajateltu tehtävän laatoituksella (vastaava kuin käytävillä). Menetelmien toimivuus testataan ja sen jälkeen suunnitellaan vuonna 2013 valmistuneiden osien korjausaikataulu.

5.10.2015: Kiinteistötoimikunta käy läpi Vahanen Oy:n laatiman raportin jossa mm mainitaan, että ”huoneessa 314 on jo tehtyjen avausten perusteella todettavissa, että merkittävässä osassa lattiaa päällysteen alla on tapahtunut korjausta edellyttäviä muutoksia. Avaushavaintojen ja kattavan viiltokosteusmittausotannan perusteella on todennäköisesti määriteltävä missä muissa tiloissa mahdollisesti on syytä kohdistaa korjaustoimia lattioihin.”

30.9.2016: Lattialaatan kosteusprofiili on selvitetty ja tällä hetkellä odotamme asiantuntijan lausuntoa kyseisistä mittaustuloksista (Vahanen Oy, Sami Niemi).

15.9.2016: Luokkahuoneen lattian betonivalun kosteusprofiilin selvittäminen aloitetaan poraamalla lattiaan aiemmin yhdessä määriteltyihin kohtiin reikiä, eri syvyyksille. Poraus suoritetaan 20.9.2016. Reiät tulpataan ja kosteuden annetaan tasaantua ennen mittauksia. Kosteusmittaukset suoritetaan 23.9.2016. Betonin kosteus on yksimerkittävimpiä syitä joka voi aiheuttaa ilmenneitä ongelmia. Nyt selvitämme onko syynä betonin kosteus ja mistä mahdollinen kosteus voi olla peräisin.

9.9.2016: Koulukäytöstä poistetun luokkahuoneen muovimattoa poistettiin suunnitellusti osittain. Paikalla olivat rakentajan ja matonasentajanedustajat, suunnittelija, maton valmistajan edustaja, sekä tutkimusten tekijät. Selkeää syytä ongelmiin ei vielä tässä vaiheessa pystytty toteamaan ja tutkimuksia jatketaan suunnitellusti ulkopuolisen toimijan toimesta, tekemällä porauksia tänään yhteisesti päätettyihin kohtiin betonilaattaa ja selvittämällä betonilaatan kosteusprofiilia. Ennen maton asentamista suoritettujen kosteusmittausten mukaan betoni on ollut riittävän kuivaan, mutta tällä hetkellä pyritään selvittämään onko mahdollista, että kosteus olisi kuitenkin ollut mitattuja arvoja suurempi. Mitään yksittäistä tekijää ei ole suljettu pois. Tämän hetkisen tiedon valossa kaikki käytetyt tasoitteet, liimat ja mattomateriaali ovat olleet laadukkaita ja täyttäneet kaikki sen ajanstandardit.

2.9.2016: Yksi vuonna 2013 valmistuneista luokkahuoneista on tyhjennetty ja poistettu aktiivisesta opetuskäytöstä. Tarkoituksena on löytää, tätä yhtä huonetta ”pilottina” käyttäen oikeat korjausmenetelmät sekä selvittää ongelman syy. Tässä selvittelyvaiheessa mukaan on kytketty suunnittelija, rakentaja, valvoja, materiaalitoimittajat, sekä korjaustapasuunnittelijat ja yhteistyössä etsiä toimivinta ratkaisua ongelman poistamiseksi. Tämän kyseisen huoneen lattia tullaan avaamaan viikon kuluttua, jolloin kaikki osapuolet saavat lisätietoa tilanteesta. Mahdollisesti joudumme tekemään vielä lisäselvityksiä, ennen kuin suunniteltujen korjausmenetelmien toimivuus voidaan varmistaa.

Hammashoitola : Sisäilmaongelmien selvittely on vielä kesken. Ongelmia on löytynyt yläpohjantiiveyden osalta ja siksi tiloihin on asennettu ilmanpuhdistimet, jotka mahdollistavat toiminnan jatkumisen normaalisti. Lisäselvityksiä tehdään teettämällä korjaustarveselvitys, jossa selvitetään mm. riskirakenteet. Tavoite on että kiinteistöä koskevat esitykset käsitellään vuoden 2017 talousarvionyhteydessä.

21.2.2017 Sisäkattorakenteiden avaus ja tiivistystyöt jatkuvat huone kerrallaan. Toimenpiteet on suunniteltu/ajoitettu henkilökunnan kanssa siten, että häiritsevät mahdollisimman vähän hammashoitolan toimintaa. Tullaan testaamaan myös toisella periaatteella toimivaa ilmanpuhdistinta. Lisäksi selvitellään mahdollisuutta ylipaineistaa tilat.

30.1.2017 Hammashoitolan nykyisten tilojen tiivistystöitä jatketaan edelleen. Sisäkattorakenteita avataan ja tiivistetään huone huoneelta. Samalla mietitään eri mahdollisuuksia väistötiloille.

4.1.2017 Tiivistystoimenpiteiden seurauksena yhden hoitohuoneen sisäilman laatu on käyttäjien ilmoituksen mukaan huonontunut. Huone otettu pois käytöstä ja sisäkattorakenne avattu. Rakenteista löytyi avonainen ilmanvaihtoputki, joka tuonut tilaan hallitsemattomasti ilmaa. Samalla puutteellinen höyrynsulku korjattu. Huoneesta pyritty tekemään tiivis. Huone saadaan jälleen käyttöön viikolla 2, kun pinnat on saatu puhdistettua. Eri huoneiden välisiä eroja selvitellään ja kuunnellaan käyttäjäkokemuksia.

7.12.2016 FCG:n tekemän tutkimuksen perusteella rakennuksessa on tiiveysongelmia sekä mikrobivaurioita. Nämä vaativat laajoja korjaustoimenpiteitä. Tilapäisratkaisuna rakennukseen on suoritettu tiivistystoimenpiteitä ja pieniä korjaustoimenpiteitä, joilla pyritään pitämään tilat käyttökuntoisina, siihen asti, että saamme tehtyä pitkän aikavälin toimintasuunnitelmat.

28.10.2016 Pyydetty tarjoukset FCG:ltä korjaustapa- ja korjauskustannusten osalta, jotta ne saataisiin nopeasti käyttöön tehtyjen tutkimustulosten valmistumisen jälkeen.

19.10.2016 FCG on tehnyt tutkimukset ja tarvittavilta osin näytteitä on lähetetty laboratorioon analysoitaviksi. Avauskohdat on peitetty ja ne korjataan tarvittavilta osin vasta kun raportti lausuntoineen on saatu. Raportin odotetaan valmistuvan marraskuun puoliväliin mennessä.

5.10.2016: FCG;n edustaja on tänään paikalla ohjeistamassa rakennusmiehiä perjantaina 7.10.2016 suoritettavien rakenteiden avausten suorittamisesta. Tässä vaiheessa rakenteita pelkästään avataan ja avauskohdat peitetään muovilla tiiviisti reunat teipaten. Tutkimustyö ja mahdollisesti tehtävät näytteenotot tullaan suorittamaan maanantaina 10.10.2016. Rakenteen avaus ei sinänsä ole merkki vaurioituneesta kohdasta rakennuksessa, vaan tässä tarkistetaan riskirakenteita. Avatut kohdat jätetään tutkimusten ja mahdollisten näytteiden oton jälkeen tiiviisti peitettyinä odottamaan tutkimustulosten valmistumista. Näiden korjaus suunnitellaan ja suoritetaan vasta tutkimustulosten valmistumisen jälkeen.

15.9.2016: Hammashoitolan kosteus- ja sisäilmatekninenkuntotutkimus on tilattu FCG:ltä 5.9.2016

2.9.2016: Tilannetta seurataan sisäilmatyöryhmässä. Kiinteistön rakennekuvia ja työselostuksia, sekä vuosien varrella suoritettujen muutos-, korjaus-, yms. toimenpiteiden tietoja on toimitettu konsultille, jotta he voivat laatia kuntotutkimuksen (kosteus- ja sisäilmatekninen) sekä korjaustarveselvityksen. Kun kuntotutkimussuunnitelma on laadittu, kiinteistössä tullaan tekemään rakenneavauksia riskirakennekohtiin, jotta korjaustavat voidaan suunnitella ja kohdistaa oikein.

Toukola ja Daghemmet Lilla-Alexis

21.2.2017 Kiinteistöosakeyhtiö on luvannut hankkia riskirakenne-/kosteusvauriokartoituksen, jossa pyritään selvittämään sisäilmaongelmien aiheuttaja. Tilanteen korjaamiseksi tehtävät toimenpiteet selviävät vasta kartoitusten jälkeen. Kunta on hankkinut tiloihin ilmanpuhdistimet.

30.1.2017 Tiedossa olleiden puutteiden korjaukset eivät ole poistaneet sisäilmaongelmaa. Homekoirat ovat käyneet ”nuuskimassa tilat” ja valitettavasti tekivät useita merkintöjä ylöspäin, mikä viittaa yläpohjan ongelmiin. Kiinteistöosakeyhtiötä on informoitu tilanteesta ja heitä on pyydetty ryhtymään jatkoselvittelyihin, vaikka itse raportti ei ole vielä valmistunut. Tiloihin tullaan sijoittamaan ilmanpuhdistimet mahdollisimman nopealla aikataululla.

4.1.2017 Tiedossa olevat höyrynsulun puutteet on korjattu ja lattioiden (betonilaatan hiipuma) reunojen saumoja tiivistetään huonekohtaisesti. Ikkunoille tehty korjaustoimenpiteitä ja huonosti toimiva viemäri otettu myös työn alle. Selvitellään edelleen sisäilman laatua käyttäjäkokemuksien perusteella, sekä selvitellään koneellisen ilmanvaihdon toimivuutta.

7.12.2016 Korjatut tilat otettu käyttöön mutta havaittu Toukolan osalla välikaton höyrysulussa puutteita joiden kuntoonlaittamisesta vastaa Kirkkonummen huolto. Tämä aiheuttaa valitettavasti häiriöitä päiväkodin toiminnassa.

28.10.2016 Korjaustyöt aloitettu ja alustavasti tilat saadaan normaalikäyttöön jo 21.11 lähtien.

19.10.2016 Korjauksena 5.10.2016 tehtyyn virheelliseen päivitykseen, Diacorin loppulausunnossa mainitaan ”Koska Toukolan tiloissa työskentelevillä esiintyy sisäilman aiheuttamia oireita suositellaan uuden koulutalon rakentamista. Jos rakennuksen rakentaminen viivästyy, suositellaan sisäilmamittauksia ja kiireellisiä toimenpiteitä työskentelyolojen parantamiseksi”. Sweco Oy:n 23.3.2015 päivätyssä sisäilmasto ja kosteusteknisessä kuntotutkimuksessa on todettu että: ”Sisäilman laatu oli mittaushetkellä mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja mineraalivillakuitujen osalta normaali. Ilmanvaihto tiloissa on käyttöön nähden riittävä.” Raportissa todetaan myös, että ulkoseinä- ja lattiarakenteissa ei havaittu kosteutta, mutta rakenteissa havaittiin ilmavuotoja, joista epäpuhtauksia voi siirtyä myös sisäilmaan. Nämä tiedot on toimitettu kiinteistöyhtiön hallitukselle joka on 14.10.2016 pidetyssä kokouksessa käsitellyt asiaa ja päättänyt suorittaa seuraavat korjaukset: ulkoseinien ja alapohjan rakenneliitokset ja tuulikaapin alapohjan halkeama tiivistetään. Yläpohjan puutteellinen höyrynsulkumuovi tiivistetään ja näkyvillä olevat mineraalivillat peitetään. Master Kuivaus Oy:n 13.10.2016 päivätyn raportin perusteella tulee kosteusvaurion kärsineen luokkahuoneen lattian kuivatus hoitaa koneellisesti ja aikuisten wc:n lattian pintamateriaali poistaa ja lattia kuivata, sekä inva-wc:n lattian kosteutta seurata (tarvittaessa pintamateriaali poistaa ja lattia kuivata koneellisesti). Lisäksi sähkökaappiin rakentaa alaslaskettu katto (viitataan puutteellisen höyrynsulkuun), sekä tiivistää alapohjasta tulevat putket hajuhaitan estämiseksi. Nämä toimenpiteet tullaan suorittamaan ennen vuodenvaihdetta, mutta tarkkaa aikataulua ei vielä pystytä sanomaan. Sisäilmatyöryhmä tulee kokoontumaan marraskuussa, henkilökunnan tekemien sisäilmaongelmiin viittaavien ilmoitusten johdosta.

5.10.2016: Kiinteistön huollosta ja kunnossapidosta vastaavaa Kirkkonummen Huoltoa on informoitu tapahtuneesta ja he jatkavat tästä eteenpäin. He ovat ottaneet yhteyttä Master kuivaukseen jotka hoitavat asiaa tästä eteenpäin. Heidän selvitysten perusteella otetaan tarvittaessa yhteyttä vakuutusyhtiöön. Korjaussuunnitelmat, menetelmät, laajuus sekä aikataulut tulevat sitä kautta. Vaikutuksia päiväkodin toimintaan ei osata vielä tässä vaiheessa arvioida. Keskusteltiin myös mahdollisista sisäilmaongelmista kyseisen kiinteistön osalta. Niitä ei ole havaittu ja Diacorin 2014 tekemän työpaikkaselvityksen perusteella ei ole ollut aihetta epäillä sisäilmaongelmaa.

30.9.2016: Toukolan esiopetusyksikössä yhdessä huoneessa vesivahinko 26.9.2016. Käsienpesualtaalta viemärivettä pumppaavan pumpun rikkoutumisen seurauksena viemärivettä valui lattialle. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että vettä oli päässyt myös lattialistojen ja muovimaton alle. Listojen poiston ja maton avauksen yhteydessä todettiin, että myös aiemmin olisi tapahtunut vastaavaa ja tämän johdota mattoa on nyt poistettu osasta huonetta, jotta betoni ja mahdollisesti kostuneet rakenteet saadaan kuivattua ja mahdollisesti vaurioituneet materiaalit tullaan poistamaan. Kyseinen huone on toistaiseksi pois käytöstä.

Terveyskeskus

21.2.2017 Fysioterapiaosaston lattioiden tiivistykset saatu valmiiksi. Vastaanottohuoneissa vuotokohtien tiivistystoimenpiteet käynnistetty, aikataulu ja työjärjestys sovittu henkilökunnan kanssa. Kerrosten välisiä ilmavuotokohtia (ilmayhteyksiä) on tutkittu myös vuodeosaston ja fysioterapiaosaston välillä. Vuotokohdat paikallistettu ja tiivistetään. Mikäli näiden toimenpiteiden jälkeen vuodeosastolla koetaan edelleen oireilua, on syytä lähteä selvittämään riskirakenteita. Azalean pyykkituvan ilmanvaihtoa tehostettu asentamalla uusi kanavapuhallin.

30.1.2017 Tiivistystoimenpiteitä fysioterapiaosaston osalta jatketaan edelleen. Maanvaraisen pohjan ryömintätila on puhdistettu sekä tiiveyskokeet tehty, joiden seurauksena havaittiin laajoja tiiveysongelmia alapohjan suunnasta. Vuotokohdat tullaan tiivistämään, ja kyseinen ryömintätila tullaan alipaineistamaan mekaanisesti. Tiivistystyöt joudutaan tekemään huonetiloista käsin, joten tämä tulee häiritsemään vastaanottotiloissa työskentelyä ja vaatii erityisjärjestelyjä huoneiden käytön osalta.

4.1.2017 Tiiveyskokeita suorittamaan valitun toimijan kanssa on ollut haasteellista löytää sopivaa ajankohtaa, joten nyt yritämme löytää toimijan joka voisi tehdä tiiveyskokeen lähiaikoina. Fysioterapian tilat on varustettu ilmanpuhdistimilla ja lisäksi tehdään vielä tutkimuksia mahdollisesti tarvittavista lisätiivistyksistä maanvaraisen lattialaatan reunoille. Azalean puolella olevasta pienestä pesutuvasta tuleva kostea lämmin ilma tullaan johtamaan ulos asentamalla huoneeseen huippuimuri. Nykyisellään lämmin kostea ilma on riittämättömän poiston seurauksena jäänyt osastolle huonontaen sisäilman laatua.

7.12.2016 Sisäilmatyöryhmän kokouksen perusteella tehty tiivistystoimenpiteitä fysioterapian huoneessa, sekä pyritty löytämään syy silloin tällöin esiintyvään viemärin hajuun. Tiivistyksiä tämänkin osalta on tehty. Terveyskeskuksen maanvaraisen pohjan ryömintätilassa on edelleen rakennusaikaista jätettä, joka tullaan poistamaan ja tilaan tehdään tiiveyskokeet jotta paikallistettaisiin rakenteiden vuotokohdat, sekä suoritetaan riittävät tiivistystoimenpiteet.

Kiinteistöjen sisäilman laatuun liittyvistä asioista tiedotetaan sitä mukaa, kun uutta ilmenee.

Lisätietoja sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi(@)siuntio.fi

Tekniset asiat: teknisen toimen johtaja Markus Moisio.

Koulujen opetustilajärjestelyt: sivistystoimen johtaja Jukka Pietinen.

Ajankohtaista  [ 1 - 7 / 7 ]

Sivu : 1
Ajankohtaista
Ajankohtaisarkisto